📋การนิเทศ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา อำเภอเขมราฐ สพป.อุบลราชธานีเขต 2

📋การนิเทศ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา อำเภอเขมราฐ สพป.อุบลราชธานีเขต 2

📋การนิเทศ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา อำเภอเขมราฐ สพป.อุบลราชธานีเขต 2

📋การนิเทศ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online: ITA 

📋การนิเทศ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online: ITA 

มุมศึกษานิเทศก์น่ารู้